ความรู้เรื่องประเทศในอาเซียน
ดาวน์โหลดหนังสือ
ความรู้เรื่องภาษาอาเซียน
คู่มือการลงทุน
วีดีโอสอนภาษาอาเซียน

ความรู้เรื่องประเทศในอาเซียน

ลำดับที่ ประเทศอาเซียน Download
1
ประเทศเวียดนาม
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศเวียดนาม
  -  ประเทศเวียดนาม
  -  ประวัติศาสตร์ประเทศเวียดนาม
  -  ศิลปวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม
  -  ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม
  -  สิ่งควรรู้เกี่ยวกับเวียดนาม
  -  สงครามเวียดนาม
  -  มองเวียดนาม
  -  ความสัมพันธ์และมุมมองของเวียดนามต่อสยาม
  -  การแต่งกายเวียดนาม
  -  เพลงชาติเวียดนาม
  -  เนื้องร้องและความหมายเพลงชาติเวียดนาม
  -  ดอกไม้ประจำชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  -  อาหารประจำชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2
ประเทศลาว
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศลาว
  -  ประเทศลาว
  -  ประวัติศาสตร์ประเทศลาว
  -  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลาว
  -  การแบ่งเขตการปกครอง
  -  ภาษากฎหมายโบราณลาว
  -  ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
  -  การแต่งกายลาว
  -  เพลงชาติลาว
  -  เนื้อร้องและความหมายเพลงชาติลาว
  -  ดอกไม้ประจำชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  -  อาหารประจำชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3
ประเทศบูรไน
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศบรูไน
  -  บรูไน ดารุสซาลาม
  -  รัฐบรูไนดารุสซาลาม
  -  ข้อมูลทั่วไป
  -  เกร็ดความรู้และวัฒนธรรมของประเทศบรูไน
  -  มาตรการ/กฏระเบียบทางการค้า ประเทศบรูไน
  -  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและบรูไน
  -  เพลงชาติบูรไน
  -  เนื้องร้องและความหมายเพลงชาติบูรไน
  -  ดอกไม้ประจำชาติบรูไนดารุสซาลาม
  -  อาหารประจำชาติบรูไนดารุสซาลาม
4
ประเทศมาเลเซีย
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศมาเลเซีย
  -  ประเทศมาเลเซีย
  -  สหพันธรัฐมาเลเซีย
  -  ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งประเทศ
  -  การเมืองการปกครอง
  -  รู้จักมาเลเซีย
  -  พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
  -  ข้อมูลการค้าไทย-มาเลเซีย
  -  สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
  -  ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
     ชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายมลายูในภาคใต้ของไทย
     และชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน
  -  การแต่งกายมาเลเซีย
  -  เพลงชาติมาเลเซีย
  -  เนื้องร้องและความหมายเพลงชาติมาเลเซีย
  -  ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย
  -  อาหารประจำชาติมาเลเซีย
5
ประเทศอินโดนีเซีย
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศอินโดนิเซีย
  -  ประเทศอินโดนีเซีย
  -  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  -  ข้อมูลทั่วไปอินโดนีเซีย
  -  ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย
  -  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  -  การเมืองและการปกครอง
  -  เรื่องเล่าจากอินโดนีเซีย
  -  อักษรโบราณของอินโดนีเซีย
  -  การแต่งกายอินโดนีเซีย
  -  เพลงชาติอินโดนีเซีย
  -  เนื้องร้องและความหมายเพลงชาติอินโดนีเซีย
  -  ดอกไม้ประจำชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  -  อาหารประจำชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
6
ประเทศฟิลิปปินส์
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศฟิลิปปินส์
  -  ประเทศฟิลิปปินส์
  -  ข้อมูลทั่วไปฟิลิปปินส์
  -  การเมืองการปกครองฟิลิปปินส์
  -  ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
  -  พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์
  -  ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์จากอดีตถึงปัจจุบัน
  -  113 ปี วันประกาศอิสรภาพฟิลิปปินส์
  -  ฟิลิปปินส์ มิตรประเทศที่น่าเรียนรู้
  -  การแต่งกายฟิลิปปินส์
  -  เพลงชาติฟิลิปปินส์
  -  เนื้องร้องและความหมายเพลงชาติฟิลิปปินส์
  -  ดอกไม้ประจำชาติสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  -  อาหารประจำชาติสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
7
ประเทศสิงคโปร์
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศสิงคโปร์
  -  ประเทศสิงคโปร์
  -  ประวัติศาสตร์สิงคโปร์
  -  การเมืองการปกครองสิงคโปร์
  -  การค้าระหว่างไทย–สิงคโปร์ (2010)
  -  สถานที่ท่องเที่ยว
  -  การแต่งกายสิงคโปร์
  -  เพลงชาติสิงคโปร์
  -  เนื้องร้องและความหมายเพลงชาติสิงคโปร์
  -  ดอกไม้ประจำชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์
  -  อาหารประจำชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์
8
ประเทศพม่า
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศพม่า
  -  ประเทศพม่า
  -  ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า
  -  ประวัติศาสตร์การเมืองพม่า
  -  เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่พม่า
  -  พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
  -  พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย
  -  การแต่งกายพม่า
  -  เพลงชาติพม่า
  -  เนื้องร้องและความหมายเพลงชาติพม่า
  -  ดอกไม้ประจำชาติสหภาพพม่า
  -  อาหารประจำชาติสหภาพพม่า
9
ประเทศไทย
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศไทย
  -  ประเทศไทย
  -  ข้อมูลประเทศไทย
  -  ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา (2)
  -  ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา (3)
  -  ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา (4)
  -  ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา (5)
  -  ประวัติศาตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย
  -  ประวัติศาตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
  -  ประวัติศาตร์ชาติไทยสมัยกรุงธนบุรี
  -  ประวัติศาตร์ชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  -  การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล
  -  ประเทศไทยในยุคล่าอาณานิคม
  -  ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว
  -  เพลงชาติไทย
  -  เนื้องร้องและความหมายเพลงชาติไทย
  -  ดอกไม้ประจำชาติราชอาณาจักรไทย
  -  อาหารประจำชาติราชอาณาจักรไทย
10
ประเทศกัมพูชา
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศกัมพูชา
  -  ประเทศกัมพูชา
  -  ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา
  -  ข้อมูลทั่วไปประเทศกัมพูชา
  -  พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
  -  เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
  -  การไปประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในกัมพูชา
  -  ระบบภาษีของกัมพูชา
  -  การส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา
  -  ความสัมพันธ์ ไทย – กัมพูชา
  -  การสัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตรของกัมพูชา
  -  The Brief History of Cambodia Monarchy
  -  สงครามกัมพูชา (1979-1991)
  -  ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ทั้งรักทั้งชัง
  -  การแต่งกายกัมพูชา
  -  เพลงชาติกัมพูชา
  -  เนื้องร้องและความหมายเพลงชาติกัมพูชา
  -  ดอกไม้ประจำชาติราชอาณาจักรกัมพูชา
  -  อาหารประจำชาติราชอาณาจักรกัมพูชา

กลับไปหน้าแรก