ความรู้เรื่องประเทศในอาเซียน
ดาวน์โหลดหนังสือ
ความรู้เรื่องภาษาอาเซียน
คู่มือการลงทุน
วีดีโอสอนภาษาอาเซียน

วีดีโอสอนภาษาอาเซียน

ลำดับที่ เรียนภาษาอาเซียน Download youtube
1
เรียนสระภาษาเขมร ตอนที่ 1
2
หน่วยสียงในภาษาเขมร ตอนที่ 2
3
การฝึกอ่านสระภาษาเขมร
4
พยัญชนะอโฆษะ
5
พยัญชนะภาษาเขมร
6
เรียนภาษาเวียดนาม ฐาน 1
7
เรียนภาษาเวียดนาม ฐาน 2
8
เรียนภาษาเวียดนาม ฐาน 3
9
เรียนภาษาเวียดนาม ฐาน 4
10
เรียนภาษาเวียดนาม ฐาน 5
11
เรียนภาษาเวียดนาม ฐาน 6
12
เรียนภาษาเวียดนาม ฐาน 7
13
วิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะลาว
14
วิธีนับเลขในภาษาลาว
15
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 1
16
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 2
17
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 3
17.1
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 4
17.2
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 5
17.3
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 6
17.4
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 7
17.5
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 8
17.6
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 9
17.7
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 10
17.8
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 11
17.9
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 12
17.10
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 13
17.11
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 14
17.12
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 15
17.13
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 16
17.14
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 17
17.15
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 18
17.16
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 19
17.17
เรียนภาษาเวียดนาม version อังกฤษ ตอนที่ 20
17.18
เรียนภาษาเวียดนาม ตอนการออกเสียงคำศัพท์ version อังกฤษ
17.19
การทำคำถามในภาษาเวียดนาม version เวียดนาม
17.20
วิธีการแนะนำตนเองเป็นภาษาเวียดนาม version อังกฤษ
18
การอ่านการเขียนภาษาพม่า ตอนที่ 1
19
การอ่านการเขียนภาษาพม่า version อังกฤษ
20
การอ่านการเขียนภาษาพม่า version อังกฤษ (ต่อ)
21
การอ่านการเขียนภาษาพม่า ตอนที่ 2
22
การอ่านการเขียนภาษาพม่า ตอนที่ 3
22.1
เรียนภาษาพม่า ตอนภาษาพม่าเบื้องต้น version อังกฤษ บรรยาย อังกฤษ
23
เรียนภาษาจีนกลาง
24
เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว
25
สอนเขียนเลขภาษาจีน
26
สอนเขียนภาษาจีน
26.1
การอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนกลาง version อังกฤษ
26.2
เรียนภาษาจีนกลาง ตอนการกล่าวคำทักทาย และการจากลา version อังกฤษ
26.3
เรียนพินอินภาษาจีนกลาง ตอนที่ 1 version อังกฤษ
26.4
เรียนพินอินภาษาจีนกลาง ตอนที่ 2 version อังกฤษ
26.5
เรียนภาษาจีนกลาง ตอนการกล่าววลีให้โชคในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของจีน version อังกฤษ
26.6
ความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกลาง และภาษากวางตุ้ง version จีน บรรยายอังกฤษ
26.7
เรียนภาษาจีนกวางตุ้ง ตอนการทักทายในภาษาจีนกวางตุ้ง version อังกฤษ
27
เรียนภาษามลายู
28
เรียนภาษามลายู (ต่อ)
29
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษามลายู
30
ชื่อพยัญชนะภาษาอาหรับ
30.1
การแปลภาษาอาหรับ version อังกฤษ
31
คำทักทายในภาษาฟิลิปปินส์ 1
32
คำทักทายในภาษาฟิลิปปินส์ 2
33
ภาษาอินโดนีเซีย การทักทาย
34
เรียนภาษาอินโดนีเซีย (ต่อ)
35
เรียนภาษาอินโดนีเซีย (ต่อ)
36
เรียนภาษาอินโดนีเซีย (ต่อ)
37
เรียนภาษาอินโดนีเซีย (ต่อ)
38
เรียนภาษาอินโดนีเซีย (ต่อ)
39
เรียนภาษาอังกฤษ ตอนถามเรื่องสาระทุกข์สุขดิบ
40
เรียนภาษาอังกฤษ ตอนถามเรื่องทิศทาง
41
เรียนภาษาอังกฤษ ตอนการแนะนำตัว
42
เรียนภาษาอังกฤษ ตอนการต่อรองสินค้า
43
เรียนภาษาอังกฤษ ตอนการขอร้องและให้ความช่วยเหลือ
44
เรียนภาษาอังกฤษ ตอนคำถามชวนคุย
45
เรียนภาษาอังกฤษ ตอนฝึกพูดในร้านอาหาร
46
เรียนภาษาอังกฤษ ตอนการบอกเวลา
47
การฝึกออกเสียงในภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1
48
การฝึกออกเสียงในภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2
49
การฝึกออกเสียงสระหลัก ๆ ในภาษาอังกฤษ
50
เรียนภาษาอังกฤษ ตอนการแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ
51
เรียนภาษาฝรั่งเศส ตอนการทักทายในภาษาฝรั่งเศส version อังกฤษ
52
เรียนภาษาโปแลนด์ ตอนการทักทายในภาษาโปแลนด์ version อังกฤษ
53
เรียนภาษาเกาหลี ตอนการทักทายในภาษาเกาหลี version อังกฤษ
54
เรียนภาษารัสเซีย ตอนการทักทายในภาษารัสเซีย version อังกฤษ
54.1
เรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น ตอนที่ 1
54.2
เรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น ตอนที่ 2
54.3
เรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น ตอนที่ 3
54.4
เรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น ตอนที่ 4
54.5
เรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น ตอนที่ 5
54.6
เรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น ตอนที่ 6
54.7
เรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น ตอนที่ 7
54.8
เรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น ตอนที่ 8
54.9
เรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น ตอนที่ 9
54.10
เรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น ตอนที่ 10
55
เรียนภาษาสเปน ตอนการทักทายในภาษาสเปน version อังกฤษ
56
เรียนภาษาเยอรมัน ตอนการทักทายในภาษาเยอรมัน version อังกฤษ
57
เรียนภาษาโปรตุเกส ตอนการทักทายในภาษาโปรตุเกส version อังกฤษ
58
เรียนภาษาจีนกลาง ตอนการทักทายในภาษาจีนกลาง version อังกฤษ
59
เรียนภาษาอาราบิค ตอนการทักทายในภาษาอาราบิค version อังกฤษ
60
เรียนภาษาอิตาลี ตอนการทักทายในภาษาอิตาลี version อังกฤษ
61
เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนการแนะนำตนเองในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 1 version อังกฤษ
61
เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนการทักทายในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2 version อังกฤษ
62
เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนการทักทายขั้นพื้นฐานแบบมาตรฐานในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 3
version อังกฤษ
63
เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนอากัปกิริยาในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 4 version อังกฤษ
64
เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนอากัปกิริยาในการรับประทานอาหารในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 5
version อังกฤษ
65
เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนวลีสำคัญสำหรับห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 6
version อังกฤษ
66
เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนข้อผิดพลาดที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างง่าย ๆ ในภาษาญี่ปุ่น
ตอนที่ 7 version อังกฤษ
67
เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนการแสดงออกในภาษาญี่ปุ่น 3 ขั้นตอนอย่างง่าย ๆ ตอนที่ 8
version อังกฤษ
68
เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนรู้จักกับอักษรญี่ปุ่น
69
เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น
70
เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนรวมคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น-ไทย
71
เรียนภาษาฟิลิปปินส์ เบื้องต้น version อังกฤษ บรรยาย อังกฤษ
72
เรียนภาษาตากาล็อค ตอนการออกเสียงสระในภาษาตากาล็อค version อังกฤษ
73
เรียนภาษาตากาล็อค ตอนการออกเสียงพยัญชนะในภาษาตากาล็อค version อังกฤษ

กลับไปหน้าแรก