บุคลากรฝ่ายรายได้
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
Clip Video ในการปฏิบัติหน้าที่
chat room

Download โปรแกรมสำหรับอ่านได้ที่นี่  


   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์ม
ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ตัวอย่างกรอก
แบบฟอร์ม
Download Form
(PDF,.DOC)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1 แบบฟอร์มภาษีโรงเรียนและที่ดิน
ภ.ร.ด.2
--
2 หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2
--
--
3 หนังสือมอบอำนาจภาษีโรงเรือนและที่ดิน
--
--
4 คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ
--
--
5 ป.ค.14
ป.ค.14
--
6 หนังสือสอบถามผู้เช่า
ภ.ร.ด.2 ค
--
7 หนังสือรับสภาพหนี้
--
--
8 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มภาษีโรงเรือนและที่ดิน
--
ภ.ร.ด.2
ภาษีบำรุงท้องที่
1 แบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่
ภ.บ.ท.5
--
2 หนังสือมอบอำนาจภาษีบำรุงท้องที่
--
--
3 แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่
ภ.บ.ท.8
--
4 แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง
ภ.บ.ท.8 ก
--
5 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่
--
ภ.บ.ท.5
ภาษีป้าย
 
1 แบบฟอร์มภาษีป้าย
ภ.ป1
--
2 คำร้องแจ้งปลดป้าย
--
--
3 หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 -- --
4 แบบฟอร์มภาษีป้ายชนิดสามารถกรอกเองได้ พร้อมการคำนวณอัตโนมัติ แล้วสามารถนำมายื่นให้ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตฯ กรณี รายเก่า
ภ.ป1
--
5 แบบฟอร์มภาษีป้ายชนิดสามารถกรอกเองได้ พร้อมการคำนวณอัตโนมัติ แล้วสามารถนำมายื่นให้ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตฯ กรณี รายใหม่
ภ.ป1
--
6 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มภาษีป้าย -- ภ.ป.1
พระราชบัญญัติต่าง ๆ
1 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
--
--
2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
--
--
3 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
--
--
4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
--
--
5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
--
--
6 ระเบียบการเงิน การคลัง และพัสดุ
--
--
7 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี พ.ศ. 2546
--
--
8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
--
--
9 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
--
--
10 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
--
--
แบบใบลาต่าง ๆ และหนังสืออื่น ๆ (สำหรับสำนักงานเขตใช้ปฏิบัติงานเท่านั้น)
1 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
--
--
2 ใบลาพักผ่อน
--
--
3 แผ่นพับสำนักงานเขตบางคอแหลม
--
--
4 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตำแหน่ง
--
--

กลับไปหน้าแรก